Wet Wajong

Wet Wajong

De Wajong is een volksverzekering voor jonggehandicapten die op de schop is gegaan. Wajong staat voor Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten.  Ouderen zullen het herkennen onder de naam AAW en het trad op 1 januari 1997 in werking. De uitkering wordt geregeld door het UWV.

Iemand kan een Wajonguitkering aanvragen als hij / zij aan de volgende voorwaarden voldoet;  • op zijn 17e verjaardag een langdurige ziekte of handicap heeft of;
• vóór zijn 30e verjaardag een langdurige ziekte heeft en in het jaar daarvoor                          minimaal 6 maanden een opleiding volgde.

De overige voorwaarden zijn:
• waarschijnlijk niet binnen 1 jaar volledig herstel van de ziekte of handicap;
• wonend in Nederland;
• door de langdurige ziekte of handicap kan meer dan 52 aaneengesloten weken,                minder dan 75% van het minimumloon worden verdiend.

Let op;  vanaf 2015 kan er alleen nog een Wajong-uitkering aangevraagd worden als u op jonge leeftijd een ziekte of handicap heeft gekregen, en daardoor nooit meer kunt werken. Het UWV moet dan stellen dat u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent.
Heeft u volgens UWV wel mogelijkheden om te werken? Dan komt u niet meer in aanmerking voor de Wajong. Dan is er alleen nog de keuze WWB of studeren

Werkregeling Wajong

Het kabinet heeft met werkgevers afspraken gemaakt om meer mensen met een ziekte of handicap aan werk te helpen of te houden. Werkgevers hebben beloofd om de komende jaren voor meer banen te zorgen. In de komende periode zijn dat 5.000 banen. Deze banen zijn voor mensen met een ziekte of handicap die zonder hulp niet het minimumloon kunnen verdienen. In totaal moeten er de komende jaren 125.000 banen bij komen voor onder andere mensen met een Wajong-uitkering en voor mensen die niet meer in een sociale werkplaats te werk kunnen worden gesteld.
Voorwaarden en hoogte uitkering van de Wet Werkregeling Wajong zijn:

Voor mensen die in de oude Wajongregeling zijn ingestroomd (vóór 2010) en volledig arbeidsongeschikt zijn is de uitkering 75% van het wettelijk minimumloon (€ 1 092,15 bruto per maand voor mensen van 23 jaar en ouder). In geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is dit percentage afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Voor mensen die in de nieuwe Wajong (vanaf 2010) zijn ingestroomd is de uitkering ook 75% van het wettelijk minimumloon. Voor mensen die arbeidsmogelijkheden hebben geldt een activerende uitkeringsstructuur, waarbij «werken moet lonen» het uitgangspunt is. Jonggehandicapten die studeren ontvangen een uitkering van 25% van het wettelijk minimumloon (zie ook onderstaande tabel);

 
Mate van arbeidsongeschiktheid Hoogte uitkering
minder dan 25% nihil
25% tot 35% 21%
35% tot 45% 28%
45% tot 55% 35%
55% tot 65% 42%
65% tot 80% 50,75%
80% of meer 75%
Maandelijks wordt acht procent van de Wajonguitkering gereserveerd voor de vakantie-uitkering die in mei wordt uitbetaald.

Als een jongere zo hulpbehoevend is dat hij geregeld verzorging nodig heeft, kan de uitkering worden verhoogd tot maximaal honderd procent van de grondslag. Dit geldt niet als hij in een instelling is opgenomen en de kosten daarvan door een verzekeraar worden betaald.

Naast de Wajonguitkering heeft elke Wajonggerechtigde onder de 23 jaar recht op een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming is bedoeld om de negatieve inkomenseffecten van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag te compenseren.
Het inkomen van een eventuele partner en vermogen zijn niet van invloed op de hoogte van de uitkering. In de praktijk krijgen 98 procent van de jonggehandicapten de volledige uitkering, terwijl slechts 2 procent van het aantal Wajongers een gedeeltelijke uitkering hebben gekregen.

Maatmanloon
In een aantal gevallen wordt het maatmanloon (loon dat een gezonde persoon zou kunnen verdienen) aangepast tot 1,5 keer van het minimumloon als de jonggehandicapten een HBO of een WO diploma heeft behaald.

Bijverdienen
Uitkeringsgerechtigden mogen bijverdienen naast de Wajonguitkering. De grens van het bijverdienen wordt bepaald door de hoogte van de Wajonguitkering. Bij volledige uitkering mag maximaal 20% van het minimumloon bijverdiend worden.

Voordelen voor werkgevers
Hoewel uitkeringsgerechtigden hun Wajong-uitkering kunnen behouden, mogen ze zelf initiatief nemen om een baan te vinden. Er bestaan speciale regelingen voor deze groep Wajongers. Ze hebben 5 jaar vangnet bij een reguliere baan, terwijl ze een levenslang vangnet bij de sociale werkplaats hebben, die allemaal verdwenen zijn. Maar bij terugval krijgen ze hun oude uitkering terug. De werkgevers hoeven geen ziektewetkosten betalen als Wajongers 2 jaar lang ziek zijn. Het is voor onbepaalde tijd, terwijl het voor gewone WAO’ers maximaal 3 jaar is. De Wajongers kunnen proefplaatsingen aanbieden aan werkgever. Bij de proefplaats hoeft werkgever maximaal 3 maanden geen loon te betalen aan Wajongers. Alle ex- en Wajongers hebben ook een speciale belastingaftrek gekregen.

Een jobcoach (van het UWV) begeleidt, traint en helpt Wajongers bij het vinden en houden van werk. De jobcoach gaat onder andere met hem op zoek naar een geschikte werkplek en leert hem het werk aan.

Premie en loondispensatie
Bij (toegenomen) arbeidsongeschiktheid van de jonggehandicapte hoeft een werkgever ook geen hogere WAO/WIA premie te betalen. Daarnaast kan de werkgever in aanmerking komen voor een forse korting op de WW/WAO/WIA-premies tot maximaal € 3.000 (2013) per jaar gedurende maximaal 3 jaar. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het voor werkgevers financieel aantrekkelijk wordt om jonggehandicapten in dienst te nemen. Voor medewerkers die niet fulltime werken geldt een evenredigheidsfactor, zoals hij ook bij de premiekorting oudere werknemers geldt.

Voor werknemers met een Wajonguitkering geldt een speciale regeling loondispensatie. Presteert een werknemer met een Wajonguitkering door zijn of haar arbeidshandicap minder dan de andere (qua werk vergelijkbare) werknemers, dan mag de werkgever tijdelijk minder dan het minimumloon betalen. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren (Bron en meer: UWV)

No-riskpolis Ziektewet
Werkgevers die iemand met een Wajonguitkering in dienst nemen, kunnen vanaf 1 januari 2006 gebruik maken van een onbeperkte No-riskpolis Ziektewet. Bij ziekte van de werknemer ontvangen zij een Ziektewetuitkering (maximaal 70% van het wettelijk loon) die zij op de kosten van loondoorbetaling in mindering mogen brengen en die in de meeste gevallen even hoog is als de loondoorbetaling bij ziekte.

Samenvatting stimuleringsregelingen voor werkgevers
• bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid geen hogere WAO/WIA-premie;
• korting op WIA/WAO- en WW-premies;
• subsidie aanpassing werkplek;
• begeleiding werknemer door jobcoach;
• no-riskpolis bij ziekte;
• loondispensatie.

Jonggehandicaptenkorting
Wajongers hebben recht op een extra heffingskorting, de Jonggehandicaptenkorting. Deze korting moet de werkgever bij de Belastingdienst aanvragen. Voorwaarde is dat de Wajonger zes maanden in dienst is.

Op 1 juli 2014 zag de tabel hiervoor er als volgt uit;

Grondslagen Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (exclusief vakantietoeslag) bruto per dag:
vanaf 23 jaar ten hoogste € 68,74
22 jaar ten hoogste € 58,43
21 jaar ten hoogste € 49,84
20 jaar ten hoogste € 42,28
19 jaar ten hoogste € 35,09
18 jaar ten hoogste € 31,28
Tegemoetkoming bruto per maand voor de inkomensachteruitgang invoering Zorgverzekeringswet:
23 jaar en ouder € 0,00
22 jaar € 1,84
21 jaar € 4,49
20 jaar € 9,11
19 jaar € 15,20
18 jaar € 15,84

Het aantal jonggehandicapten dat werkt neemt toe ondanks de economische crisis. Ongeveer 7.200 Wajongers vonden het afgelopen jaar een werkplek, in 2011 waren dit er 6.400. Een grote groep kan werken, maar staat nog steeds aan de kant. Slechts vijf procent van de bedrijven heeft een Wajonger in dienst, terwijl uit onderzoek blijkt dat veertig procent overweegt om een arbeidsgehandicapte aan te nemen. Door steviger in te zetten op het vinden van werkplekken en Wajongers letterlijk in beeld te brengen bij de werkgever, wil UWV bereiken dat deze bedrijven de stap ook daadwerkelijk zetten (Bron en meer: UWV, 19 mrt. 2013).

Sociaal akkoord
In het sociaal akkoord van april 2013 wordt in de punten 8 t/m 11 het volgende voorgesteld:
8. De Wajong is per 1-1-2015 alleen nog toegankelijk voor mensen die volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, iedere 5 jaar herkeuring.
9. Mensen die niet voor de Wajong in aanmerking komen kunnen een beroep doen op het UWV voor begeleiding naar werk. Deze mensen komen formeel in dienst bij de gemeente, de gemeente verzorgt zo nodig een uitkering (bijstandsregime).
10. Het zittend bestand Wajong wordt herkeurd; mensen met arbeidsvermogen kunnen beroep doen op gemeente voor uitkering en/of ondersteuning bij re-integratie (bijstandsregime).
11. Ten vierde zijn er mensen die weliswaar gedeeltelijk inzetbaar zijn bij reguliere werkgevers, maar die nog geen werk hebben gevonden. Voor deze groep komt er een regeling die gemeenten in staat stelt door middel van individueel maatwerk voor kwetsbare groepen met een zorgbehoefte de effecten van de kostendelersnorm te compenseren. Voor die mensen met een zorgbehoefte worden de gevolgen van de kostendelersnorm gecompenseerd. Basis hiervoor is de indicatie van CIZ/GGD. Hiervoor wordt structureel € 100 mln. beschikbaar gesteld voor het gemeentefonds.

Niet alle Wajongers naar keuringsarts
Jonggehandicapten met een Wajonguitkering zullen niet allemaal voor de keuringsarts hoeven te verschijnen. Degenen die op basis van hun dossier waarschijnlijk toch nooit meer kunnen werken, worden niet ‘door de mangel gehaald’. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken zei in de Tweede Kamer dat ze niet iedereen ‘onnodig wil belasten’.
(Bron: De Telegraaf, 10 okt. 2013) Maar dan blijkt dat toch het overgrote deel al een brief heeft mogen ontvangen met een uitnodiging. Waarna het FNV reageerde met het verzoek tot uitstel van de geplande herkeuringen. Het kabinet wil tussen 2015 en 2018 alle 240 duizend Wajongers herkeuren, maar dat gaat volgens FNV te snel.  Volgens het FNV kan pas met de herkeuring worden begonnen als er werk is voor deze mensen.
(Bron: Transport Online, 13 jan 2014)

Het UWV gaat tussen 2015 en 2018 alle dossiers van mensen met Wajong opnieuw bekijken. Dit doet  het UWV om vast te stellen of iemand (gedeeltelijk) kan werken of niet. Binnen de Wajong zijn er 2 groepen: de oude en de nieuwe Wajong.
• Iemand valt onder de oude Wajong (Wajong aangevraagd vóór 2010). Dan bekijkt het UWV opnieuw op basis van de bestaande gegevens of iemand mogelijkheden heeft om te participeren. Alleen als het UWV niet genoeg informatie heeft, wordt iemand uitgenodigd voor een gesprek. Hierna ontvangt hij een brief van het UWV over zijn mogelijkheden/situatie.
• Iemand valt onder de nieuwe Wajong (Wajong aangevraagd vanaf 1 januari 2010). In dat geval is iemand als al beoordeeld op zijn mogelijkheden om te werken. Hij ontvangt een brief om deze beoordeling te bevestigen.
• Het UWV vindt dat iemand (gedeeltelijk) kan werken, maar hij werkt niet. Dan krijgt hij vanaf 2018 een lagere uitkering. Namelijk 70% van het minimumloon. Dit was 75%.
• Het blijkt dat iemand niet meer kan werken? Dan blijft de hoogte van de uitkering 75% van het minimumloon.
(Bron: UWV, Participatiewet: wat verandert er in de Wajong in 2015?

Zoals je kunt zien is er nog veel eigenlijk niet duidelijk en zijn de gevolgen ook zeker nog niet te overzien. Iedere casus is uniek, iedereen moet ook als zodanig benaderd worden. Maar mijn vraag is dan, is degene die benaderd wel professioneel genoeg om tot een adequaat besluit te komen?

Even een voorbeeld…. Iemand die al zijn hele leven blind is oproepen voor een herkeuring.. dan heb je je dossier niet echt goed doorgelezen lijkt mij…. 2015 ik hou mijn hart vast.

Angelique

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s